ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. KYZOE HOSTING: handelsnaam van Armando Services gevestigd te Sofia Bulgarije op het adres; 37 William Gladstonestreet, 1000 Sofia BTW: BG203906134
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met KYZOE.HOSTING een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie KYZOE.HOSTING een offerte daartoe heeft
  3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
  4. Dienst: de specifieke dienst die KYZOE.HOSTING met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
  5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen KYZOE.HOSTING en Opdrachtgever krachtens welke KYZOE.HOSTING de Dienst zal uitvoeren.
  6. Website: https://www.kyzoe.hosting
  7. Domeinnaamleverancier: een Uitgevende instantie of Registrar, welke als leverancier voor KYZOE.HOSTING domeinnamen onder een of meerdere specifieke domeinnaamextensies ten behoeve van Opdrachtgever levert.
  8. Uitgevende instantie: organisatie welke bij IANA als Sponsoring Organisation wordt vermeld bij een of meerdere specifieke extensies en als zodanig is bevoegd om domeinnamen met deze extensies te registreren. Voor alle domeinnamen met de aan de Uitgevende instantie toegewezen extensie(s), beheert de Uitgevende instantie de centrale database en zone, met behulp waarvan domeinnamen kunnen worden gebruikt.
  9. Registrar: een organisatie die toestemming van een Uitgevende instantie heeft gekregen om direct in de centrale database domeinnamen te registreren of te wijzigen.
  10. Extensie: het achtervoegsel (suffix) van een domeinnaam achter de eerste punt, zoals ‘.hosting’ in kyzoe.hosting.
  11. Domeinnaamhouder: de houder van een domeinnaam volgens de Uitgevende instantie.

ARTIKEL 2. OFFERTE, AANBOD EN AANVAARDING

 1. HOSTING zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door KYZOE.HOSTING, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft KYZOE.HOSTING het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden kunnen er voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden gelden. Deze voorwaarden stelt KYZOE.HOSTING beschikbaar voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst, in beginsel door middel van een directe hyperlink.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor KYZOE.HOSTING alleen bindend indien en voor zover deze door KYZOE.HOSTING uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door KYZOE.HOSTING.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE DIENST

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal KYZOE.HOSTING zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert KYZOE.HOSTING dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft KYZOE.HOSTING het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KYZOE.HOSTING aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan KYZOE.HOSTING worden verstrekt.
 5. Het is KYZOE.HOSTING niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die KYZOE.HOSTING noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal KYZOE.HOSTING Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.
 7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. KYZOE.HOSTING kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan KYZOE.HOSTING te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. Door KYZOE.HOSTING opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. KYZOE.HOSTING is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. HOSTING heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens KYZOE.HOSTING niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van KYZOE.HOSTING zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is KYZOE.HOSTING gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. KYZOE.HOSTING zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft KYZOE.HOSTING het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen.
 5. Alle voor KYZOE.HOSTING uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 ARTIKEL 5. HOSTING EN AANVERWANTE DIENSTEN

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) KYZOE.HOSTING die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. HOSTING hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van KYZOE.HOSTING is gerechtvaardigd, is KYZOE.HOSTING gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is KYZOE.HOSTING in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. KYZOE.HOSTING zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is KYZOE.HOSTING gerechtigd hiervan aangifte te doen. KYZOE.HOSTING kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties KYZOE.HOSTING verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is KYZOE.HOSTING gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart KYZOE.HOSTING voor alle schade als gevolg van bovenstaande. KYZOE.HOSTING is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van KYZOE.HOSTING in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks KYZOE.HOSTING, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. KYZOE.HOSTING zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 9. Zonder toestemming van KYZOE.HOSTING is het Opdrachtgever verboden de door KYZOE.HOSTING verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. HOSTING kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is KYZOE.HOSTING bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij KYZOE.HOSTING een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van KYZOE.HOSTING verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door KYZOE.HOSTING geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door KYZOE.HOSTING.
 12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 6. DOMEINNAMEN EN IP-ADRESSEN

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat KYZOE.HOSTING voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. KYZOE.HOSTING vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van KYZOE.HOSTING, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt KYZOE.HOSTING schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 5. HOSTING is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van KYZOE.HOSTING.
 6. Indien KYZOE.HOSTING een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal KYZOE.HOSTING medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder KYZOE.HOSTING of een lokale contactpersoon van KYZOE.HOSTING is ten behoeve van Opdrachtgever:
  – Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 6, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;
  – Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.
 9. HOSTING heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is KYZOE.HOSTING gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.
 11. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van KYZOE.HOSTING (http://www.Kyzoe.hosting/privacy) en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.
 12. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat KYZOE.HOSTING geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op KYZOE.HOSTING een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal KYZOE.HOSTING deze verplichting te allen tijde naleven.

ARTIKEL 7. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

 1. HOSTING zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door KYZOE.HOSTING opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. HOSTING stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij KYZOE.HOSTING opgeslagen data te maken.
 3. HOSTING zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. KYZOE.HOSTING is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). KYZOE.HOSTING is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 4. HOSTING zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van KYZOE.HOSTING. KYZOE.HOSTING kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
 5. Indien naar het oordeel van KYZOE.HOSTING een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van KYZOE.HOSTING of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is KYZOE.HOSTING gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van KYZOE.HOSTING voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door KYZOE.HOSTING van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van KYZOE.HOSTING, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 500 euro (inclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van KYZOE.HOSTING voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op KYZOE.HOSTING geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van KYZOE.HOSTING.
 4. De aansprakelijkheid van KYZOE.HOSTING wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever KYZOE.HOSTING onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en KYZOE.HOSTING ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KYZOE.HOSTING in staat is adequaat te reageren.
 5. HOSTING is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij KYZOE.HOSTING meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart KYZOE.HOSTING voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door KYZOE.HOSTING geleverde zaken, materialen of resultaten.

ARTIKEL 9. STORINGEN EN OVERMACHT

 1. HOSTING heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. KYZOE.HOSTING zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. KYZOE.HOSTING is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. HOSTING heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal KYZOE.HOSTING zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. KYZOE.HOSTING is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. HOSTING zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat KYZOE.HOSTING door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van KYZOE.HOSTING kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 ARTIKEL 10. DUUR EN OPZEGGING

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.
 2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is KYZOE.HOSTING gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. KYZOE.HOSTING is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via Mijn KYZOE.HOSTING en schriftelijk opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan KYZOE.HOSTING in het belang van Opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken. Uit veiligheidsoverwegingen vraagt KYZOE.HOSTING om te allen tijde in te loggen op Mijn KYZOE.HOSTING en vanuit daar de dienst op te zeggen.
 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij KYZOE.HOSTING reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft KYZOE.HOSTING het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van KYZOE.HOSTING op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 ARTIKEL 11. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen, op een door KYZOE.HOSTING aangegeven wijze en valuta. Voor particuliere klanten worden facturen digitaal per e-mail verstuurd.
 2. In het geval de gebruiker in gebreke blijft de aan KYZOE.HOSTING verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen te betalen, heeft Kyzoe Media het recht de overeenkomst te schorsen en een her activering of herstelling van de dienstverlening te weigeren tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen. KYZOE.HOSTING is eveneens gerechtigd de overeenkomst te schorsen en / of te beëindigen voor zover de gebruiker zijn verplichtingen krachtens een andere overeenkomst gesloten met KYZOE.HOSTING schendt. In deze gevallen is de gebruiker van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling en niettegenstaande art. 1231 Burgerlijk Wetboek, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding voor administratieve kosten van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 1000,00 EUR.
 3. In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de gebruiker is KYZOE.HOSTINGgerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en / of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen.

 ARTIKEL 12. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij KYZOE.HOSTING of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is KYZOE.HOSTING toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien KYZOE.HOSTING door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan KYZOE.HOSTING, onverminderd het recht van KYZOE.HOSTING om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. HOSTING zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van KYZOE.HOSTING, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of KYZOE.HOSTING daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal KYZOE.HOSTING zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

ARTIKEL 14. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. HOSTING behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van KYZOE.HOSTING of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL 15. SLOTBEPALINGEN

 1. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@Kyzoe.hosting. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 4. De door KYZOE.HOSTING ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen door te voeren via Mijn KYZOE.HOSTING. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft KYZOE.HOSTING het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.
 6. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.